Informacja dotycząca płatności internetowych TWISTO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2
OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (zwanego dalej Rozporządzeniem”) DUPLEX – JAKUB DUTKA(zwany dalej także: Sklepem Internetowym”) będąca
właścicielem domeny internetowej WWW.DUPLEX.PL przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana
danych osobowych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DUPLEX – JAKUB DUTKA; dane kontaktowe numer telefonu:
33 816 06 11, adres e-mail: biuro@duplex.pl.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na adres
pocztowy 43-316 Bielsko-Biała, ul. Karpacka 36 , najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych”
lub adres e-mail dane_osobowe@duplex.pl.

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług i sprzedaży towarów na rzecz Klientów
2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury
do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem
internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze
składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością
zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w
ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej formuły
zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego
wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny
ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach
drugorzędnych:

1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do firmy kurierskiej InPost S.A. z siedzibą: ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia, celem awizowania lub uzgodnienia dostawy,

2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do firmy kurierskiej t.j Poczta Polska S.A. z siedzibą w: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00- 940 Warszawa, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia, celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. (●) oraz w ust. 4 następować będzie
w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe
mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być:

1. ING Bank Śląski S.A.
2. Twisto Polska sp. z o.o.
3. Inpost S.A
4. Poczta Polska S.A

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3,
tj.:

  1. dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności (np. przepisami księgowymi ) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
  4. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. prawo do ich sprostowania, gdy niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych.

 

9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan
prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie
danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem
internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie
danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana
danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi)
nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w
związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności
dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu
instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania
potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego
wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów
płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu
umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością
zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto
Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Twisto Pay” i udostępnieniem tej
formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w
związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji
umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o